Vytlačiť

Porovnanie informačných systémov pre správu cintorínov

Geografický informačný systém (GIS) WinCITY Cintorín© a Oficiálny portál virtuálnych cintorínov© www.cintoríny.sk od spoločnosti TOPSET Solutions® s.r.o. versus iné riešenia. To je častá otázka zákazníkov, hľadajúcich optimálny informačný systém (IS) a elektronické služby pre správu cintorínov. Zásadný rozdiel napriek podobným výsledkom (z pohľadu zákazníka) je však v:

  • technickom riešení informačných systémov,
  • spôsobe a mieste ukladania dát,
  • zverejňovania dát na internete,
  • bezpečnosti uloženia dát,
  • ochrane osobných údajov.

Aby ste si mohli vytvoriť vlastnú predstavu o použiteľnosti a funkčnosti jednotlivých riešení pre vaše špecifické potreby, uvádzame v ďalšom texte porovnanie alternatív. Doporučujeme však tiež v záujme získania objektívnych informácií prezrieť si pred vaším rozhodnutím aj demo verzie IS, nechať si ich osobne prezentovať, vysvetliť funkcie a prekonzultovať podporu, servis a služby. Tiež je dôležité posúdiť možnosti, dizajn a funkcie internetových portálov dodávateľov. Tieto vás budú sprostredkovane navonok reprezentovať nielen u nás, ale aj v zahraničí. Dôležité sú referencie od iných zákazníkov, médií, schopnosť firiem reagovať na požiadavky zákazníkov. V neposlednom rade sú rozhodujúce aj ceny, tradícia a pozície dodávateľských firiem na trhu.

Riešenie TOPSET Solutions® s.r.o.

Po inštalácii budete mať k dispozícii GIS WinCITY Cintorín© (GIS a dáta budú fyzicky umiestnené vo vašom počítači alebo na serveri lokálnej počítačovej siete), s GIS môžete pracovať nezávisle na pripojení na internet. Vybrané dáta môžete kedykoľvek zverejniť z počítača na portáli www.cintoriny.sk, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom je spoločnosť TOPSET Solutions s.r.o..

GIS WinCITY Cintorín©

GIS WinCITY Cintorín© obsahuje databázu všetkých dôležitých údajov o zosnulých a nájomcoch (v zmysle Zákona č. 131/2010 Z.z. SR o pohrebníctve v platnom znení), editovateľnú farebnú digitálnu mapu cintorína (možnosť dokresľovať hroby) a editovateľnú databázu fotografií náhrobkov. Možnosť zadávať údaje je rozšírená o mnoho ďalších položiek, ktoré vám môžu pomôcť v komunikácii s nájomcami hrobových miest, uľahčiť a zjednodušiť kontrolu písomného styku, uzatvorených nájomných zmlúv a pod.. GIS WinCITY Cintorín© je výsledkom tridsaťročných skúseností spoločnosti z vývoja a poskytovania informačných systémov, a to hlavne pre samosprávy.

Určite vás príjemne prekvapí intuitívne a jednoduché ovládanie, ktoré je v produktoch spoločnosti TOPSET Solutions® s.r.o. štandardom. Práca s digitálnou mapou je rýchla, pohotová, s okamžitou odozvou. Týka sa to aj vytvárania zložitých zoznamov, funkcií vyhľadávania zosnulých, nájomcov a pod.. Po nainštalovaní vám zostane GIS WinCITY Cintorín© natrvalo, aj keď sa rozhodnete, že ho nebudete aktualizovať za paušálne ročné aktualizačné poplatky. Sofistikované metódy tvorby zoznamov a hromadnej korešpondencie, interaktívny generátor čísiel zmlúv, modul zasielania SMS správ a emailov a prepracované metódy archivácie a šifrovania dát vás presvedčia o kvalitách a zabezpečení GIS.

Posledná verzia GIS je v prevádzke u stoviek používateľov, je dostatočne overená, odskúšaná a priebežne aktualizovaná. Dôležitým aspektom je aj skutočnosť, že žiadne citlivé dáta o nájomcoch (osobné údaje, adresy, platby, zmluvy a pod.) sa nemôžu dostať pri dodržaní základných bezpečnostných opatrení bez vášho zásahu a vedomia z počítača von cez internet. Práca s GIS je úplne nezávislá od internetu. Až na základe svojho rozhodnutia môžete zaslať cez internet jednorazovo a počas krátkej doby na server internetového portálu www.cintoriny.sk len zverejniteľné údaje (bez osobných údajov) a zvoliť si, ktoré konkrétne údaje budú zverejnené. Server internetového portálu www.cintoriny.sk preto nebude obsahovať žiadne citlivé údaje, ktoré by mohli byť zneužité. Dáta nemusíte ani posielať priamo zo svojho počítača (ak nie je pripojený na internet), ale napr. aj sprostredkovane cez iný počítač, do ktorého sa dáta na zverejnenie načítajú napr. z vášho USB kľúča, prenosného harddisku a pod.. Dáta môžete archivovať sami podľa aktuálnej potreby a zabezpečiť ich úschovu.

Dáta a digitálne mapy z GIS WinCITY Cintorín© možno pravidelne alebo nepravidelne zasielať elektronicky aj do Interaktívnych infopanelov/kioskov na cintorínoch a aktualizovať ich obsah podľa potreby.

Internetový portál www.cintoriny.sk

Na prezentáciu dát, fotografií a digitálnych máp cintorínov z GIS WinCITY Cintorín© na internete vyvinula spoločnosť TOPSET Solutions® s.r.o. ako prvá v SR najväčší portál virtuálnych cintorínov www.cintoriny.sk.

Hlavnou funkciou portálu je vyhľadávanie zosnulých podľa priezviska a mena na všetkých cintorínoch, ktoré sú v databáze portálu (viac ako milión záznamov), sprístupnenie údajov o hrobových miestach, v ktorých sú hľadaní zosnulí pochovaní a zobrazenie hrobových miest na fotografiách a na digitálnych mapách cintorínov.

Ďalšími zaujímavými funkciami pre návštevníkov portálu je verifikácia platieb nájomného za hrobové miesta a overenie platnosti nájomných zmlúv. Nami zavedená originálna služba, svojho času zrejme prvá na svete - položenie virtuálnych sviečok a kahancov, kvetov, kytíc, vencov, kamienkov (memoarty) na digitálnych mapách cintorínov a zanechanie textov spomienok si našla svoje miesto ako vyhľadávaná funkcia pre používateľov internetu, ktorí si aspoň takouto sprostredkovanou formou môžu na diaľku uctiť svojich blízkych.

Riešenia iných firiem

Na tomto mieste porovnávame GIS WinCITY Cintorín© a služby spoločnosti TOPSET Solutions® s.r.o. len s IS a službami iných firiem, ktorých riešenia sú založené na princípe poskytovania IS pre správu cintorínov cez vzdialený server (cloud) po internetovej sieti.

V tomto prípade sú na serveri poskytovateľa (mimo vášho sídla) umiestnené všetky vaše dáta (spolu s ďalšími dátami ostatných klientov poskytovateľa), ako aj obslužný program. Firmy dodávajúce IS nemusia byť totožné s firmami poskytujúcimi miesto (cloud) pre vaše dáta a IS. Server so všetkými vašimi dátami a zdieľaným dodávateľským IS je často umiestnený mimo územia SR. Vo svojom počítači nebudete mať nainštalovaný spravidla žiadny program od poskytovateľa, s ktorým by ste mohli pracovať, ak nemáte prístup na internet. To isté platí pre vaše dáta. Táto situácia a závislosť od poskytovateľa má aj svoj špecifický názov „vendor lock-in“. Poskytovateľ vám teda poskytne len možnosť pripojiť sa buď na jeho, alebo zmluvný server cez internet a pracovať v zdieľanom aplikačnom programe. Do programu na vzdialenom serveri sa z princípu tohoto riešenia musia uložiť kompletne všetky údaje o zosnulých, nájomcoch (aj osobné údaje), o platbách, zmluvách, fotografie a pod.. Tieto údaje zostávajú stále uložené na serveri poskytovateľa (alebo jeho zmluvného partnera) a z neho sa potom relevantné dáta uvoľňujú a publikujú na portál, ktorý môže byť funkciami a možnosťami podobný portálu www.cintoriny.sk. Poskytovateľ by mal garantovať aj ochranu, bezpečnosť a zálohovanie vašich dát. Ochrana a zabezpečenie dát proti strate a zneužitiu by v tomto prípade mala byť zmluvne dohodnutá a garantovaná, t.j. mala by byť identifikovaná organizácia, ktorá garantuje bezpečnosť a ochranu dát, v akých časových intervaloch, na aké médiá, ako sú dáta chránené pred únikom alebo zneužitím nepovolanými osobami a pod..

Poskytovateľ umožňuje používateľom prostredníctvom svojho portálu pripojiť sa na server a prezerať si cez internet dáta, mapy a fotografie, vyhľadávať cintoríny, mapy, zosnulých alebo hroby. Po prihlásení sa na portál menom a heslom je možné cez internet robiť úpravy a pridávanie alebo mazanie dát a tlačiť z IS zostavy.

Práca s aplikáciami tohoto typu je z dôvodov obmedzenej rýchlosti internetu spravidla pomalšia ako práca s IS umiestnenými priamo v počítači, kde sú odozvy prakticky okamžité. Rozdiely môžu byť evidentné hlavne pri vytváraní zoznamov, prezeraní a posune veľkých máp, prvotnom prihlásení sa do IS, vyhľadávaní veľkých objemov dát atď.. Umiestnenie osobných údajov klientov na neznámom internetovom serveri v inej krajine ako SR (tzv. cezhraničný prenos) predstavuje vyššie bezpečnostné riziko úniku osobných údajov, ako v prípade, keď sú dáta umiestnené na lokálnom počítači alebo lokálnej sieti s obmedzeným vonkajším internetovým prístupom, alebo obmedzeným prístupom nepovolaných osôb k dátam.

Citlivé dáta a osobné údaje môžu uniknúť zo servera priamo cez internetovú sieť buď krádežou - hackermi, alebo insajdermi (zamestnancami poskytovateľa webhostingu, nepovolanými osobami). Následne môžu byť zneužité zverejnením na inom internetovom portáli, poskytnutím tretej osobe a pod. Toto riziko sa nikdy nedá úplne vylúčiť, úniky dát sú každodennou realitou a stávajú sa aj veľkým firmám a vládnym inštitúciám a sú ovplyvnené hlavne technickými a personálnymi možnosťami poskytovateľa, alebo jeho zmluvného partnera zabezpečujúceho webhosting.