Prospekt v jpg - 1. strana Prospekt v jpg - 2. strana Prospekt v PDF Vytlačiť

Informačný systém pre PC

Pre cenovú ponuku kliknite tu.

Informačný systém pre PC s názvom Geografický informačný systém (GIS) WinCITY Cintorín© je informačný systém pracujúci v počítačoch pod OS Windows© buď samostatne, alebo ako sieťová verzia. Určený je pre správcov cintorínov a miestnu samosprávu. GIS WinCITY Cintorín© spĺňa všetky náležitosti Zákona č. 131/2010 Z. z. SR o pohrebníctve v platnom znení.

Funkcie a možnosti

 • evidencia zosnulých, nájomcov, hrobových miest,
 • fotografie náhrobkov s editorom fotografií,
 • digitálna mapa s editorom mapy a funkciami posunu, zmeny mierky, výrezov, merania dĺžky a plochy priamo na mape, a možnosťou projekcie filtrovaných zoznamov do digitálnej mapy,
 • podloženie digitálnej mapy ortofotomapou,
 • vyhľadávanie a filtrovanie záznamov,
 • rýchle prepojenie záznam - mapa a naopak,
 • vytváranie a evidencia nájomných zmlúv,
 • evidencia predpisov a platieb nájomného,
 • evidencia neplatičov,
 • história platieb a korešpondencie pri každom nájomcovi,
 • generátor listov, obálok, zmlúv atď. s editorom,
 • filtrované zoznamy adresátov pre hromadnú korešpondenciu,
 • hromadná tlač kartoték, upomienok, listov, obálok, zmlúv ...,
 • zasielanie hromadných SMS a emailov filtrovaným adresátom,
 • spravovanie prístupových práv a hesiel používateľov,
 • spoločná archivácia pre všetky cintoríny,
 • prepojenie s portálom www.cintoriny.sk,
 • prepojenie s portálom www.samospravaonline.sk na zverejňovanie nájomných zmlúv na stránkach správcov cintorínov,
 • synchronizácia dát s Interaktívnymi infopanelmi/kioskami,
 • aktualizácie GIS cez internet,
 • sieťová verzia,
 • jednoduchá inštalácia a intuitívne ovládanie,
 • prehľadná dokumentácia priamo v GIS,
 • minimálne nároky na výkon počítača,
 • všetky agendové činnosti GIS vrátane mapy nezávislé od internetu,
 • stála technická podpora všetkých verzií GIS od roku 1992.