Vytlačiť

Pasportizácia cintorínov

Pre cenovú ponuku kliknite tu.

Pasportizáciou cintorínov sa v tomto prípade rozumie činnosť, pri ktorej sa zdokumentujú a zaznamenajú fyzicky na mieste vybrané textové a obrazové informácie z náhrobkov a vytvoria sa súbory popisných a geodetických informácií zo zamerania cintorínov.

Výsledkom pasportizácie cintorínov sú očíslované digitálne a papierové účelové mapy cintorínov, databázy zosnulých, databázy fotografií náhrobkov a príp. ortofotomapy cintorínov s priľahlými územiami. Digitálne mapy cintorínov obsahujú polohopisy cintorínov s obvodmi cintorínov, cestami, chodníkmi a radmi, hrobové polia, solitéry drevín, zahustenú výsadbu a význačné záujmové body. Databázy textových údajov o zosnulých sú vyhotovené z fotografií náhrobkov.

Všetky údaje z náhrobkov, fotografie a mapy, ktoré sa nachádzajú na tomto portáli www.cintoriny.sk boli získané pasportizáciou, resp. individuálnou aktualizáciou pasportu na základe objednávok správcov pohrebísk. Pasportizáciu vykonal a vykonáva prevádzkovateľ portálu, spoločnosť TOPSET Solutions s.r.o..

Produkty a služby súvisiace s pasportizáciou cintorínov

Informácie získané pasportizáciou, ako aj ďalšie doplňujúce údaje z vlastnej evidencie zákazníkov (nájomcovia, adresy, kontakty, nájomné zmluvy atď.) sa importujú do do Geografického informačného systému (GIS) WinCITY Cintorín© a následne ich možno ďalej zobrazovať a spracovávať. Databázové a grafické informácie v rozsahu danom zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR) zverejňuje spoločnosť TOPSET Solutions® s.r.o. na internetovom portáli www.cintoriny.sk z aplikácie GIS WinCITY Cintorín© na základe zmlúv so správcami cintorínov.

Možnosti GIS WinCITY Cintorín© a rozsah dát z pasportizácie spĺňajú všetky podmienky Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení. Podľa tohoto zákona je prevádzkovateľ pohrebiska povinný viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať zákonné náležitosti.

Referencie

Pasportizácii cintorínov a vývoju počítačového informačného systému pre cintoríny sa spoločnosť TOPSET Solutions® s.r.o. venuje od roku 1992. Za tento čas spoločnosť získala mnoho profesionálnych skúseností, stala sa lídrom na trhu v SR a zrealizovala stovky menších aj väčších projektov pre zákazníkov zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúskej republiky. Najväčšie projekty pasportizácie a/alebo zavedenia informačných systémov boli realizované v mestách Bratislava, Praha, Hodonín, Malacky, Trnava, Nitra, Zlaté Moravce, Zvolen, Revúca, Banská Bystrica, Piešťany, Hlohovec, Topoľčany, Prievidza, Nováky, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Žilina, Dolný Kubín, Trstená, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Levoča, Prešov, Košice – mestské časti, Trebišov, Snina, Stropkov, Svidník, Medzilaborce, Michalovce, Trebišov, Hurbanovo, Šahy, Fiľakovo, Lučenec a ďalšie. Zákazníkmi spoločnosti sú obce, mestá, technické služby, mestské služby, verejnoprospešné služby, farské úrady, židovské náboženské obce ale aj fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby.

1 Asociované domény: www.hrbitovyonline.cz, www.cemeteriesonline.eu, www.friedhoefeonline.com